INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Seminaria
naukowo-edukacyjne
Kobiety w kulturze...
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Kobiety w kulturze chreścijańskiej

Konferencja
Kobiety - polityka - prawo
- dyskurs publiczny
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Konferencja Kobiety w życiu publicznym

Konferencja
Komisji Historii Kobiet PAN
(współorganizacja)
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Konferencja KHK

III Sympozjum z cyklu
Kobiety w życiu publicznym
4 lipca 2014 r.
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

III Sympozjum z cyklu ,,Kobiety w życiu publicznym

Prof. Małgorzata Dajnowicz
Prezes Zarządu ISK
w PRDPP II kadencji
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Jubileusz prof. Dobrońskiego

Jubileusz
Profesora Adama Dobrońskiego
(współorganizacja)
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Jubileusz prof. Dobrońskiego

Kobiety w mediach. Dziennikarki,
publicystki, twórczynie przekazów
medialnych (seminarium II)
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Kobiety w mediach.

Kobiety w politycznej przestrzeni
regionalnej (seminarium I)
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Seminarium Kobiety w politycznej przestrzeni regionalnej

Skuteczna komunikacja
(warsztaty)
CZYTAJ WIECEJ
GALERIA

Skuteczna komunikacja

Współpraca z Aletta E-Quality,
Institute for Women’s History
Amsterdam
CZYTAJ WIECEJ

Aletta E-Quality,Institute for Women’s History

 • Informacje ogólne

  Inicjatywa powołania stowarzyszenia skupiającego przedstawicieli środowiska akademickiego i związanego z szeroko rozumianą sferą edukacyjną zawiązała się w połowie 2011 roku. Wśród założycieli stowarzyszenia należy wymienić m.in. historyka prof. dr hab. Małgorzatę Dajnowicz, prawniczkę dr Beatę Goworko-Składanek, prawnika mgr Rafała Mejsaka, socjologa mgr Łukasza Kiszkiela (z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB), biologa dr Annę Snarską (wicedyrektorkę IV LO w Białymstoku), politologa i socjologa dr Marcina Siedleckiego (związanego z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku). Podczas kilku spotkań, w ramach dyskusji nad formułą stowarzyszenia, podjęto decyzję o głównych kierunkach działalności organizacji. Zainteresowania naukowe oraz działalność społeczna czy popularyzatorska w zakresie badań naukowych inicjatorów przedsięwzięcia zadecydowały o przyjęciu głównych celów stowarzyszenia (dotyczących przede wszystkich podejmowania oraz upowszechniania badań naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych związanych tematyką kobiet). Do stowarzyszenia dołączyli również inni pracownicy naukowi (m.in. politolog dr Nina Zielińka-Balcerzak, kulturoznawca dr Ewa Kępa, historyk dr Bogusława Szczerbińska, literaturoznawca dr Beata Walęciuk-Dejneka), doktoranci Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członków i przyjaciół stowarzyszenia łączą zainteresowania (także badawcze interdyscyplinarne) dotyczące tzw. kwestii kobiecej. W ramach działalności stowarzyszenia rozwijana jest również współpraca pomiędzy sferą nauki i edukacji a sferą praktyki, co sprzyja budowaniu więzi Instytutu Studiów Kobiecych z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządem, instytucjami wspierającymi działania na rzecz upowszechniania problematyki kobiecej.

 • Cele statutowe stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych

  ...

  Rozdział II

  Cele i sposoby ich realizacji

  § 6

  Celem stowarzyszenia jest:

  1. Propagowanie wiedzy z zakresu studiów kobiecych i problematyki pokrewnej w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności z zakresu problematyki kobiecej.
  3. Działalność naukowo-badawcza, w tym prowadzenie badań i upowszechnianie wyników badań z zakresu udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet w społeczeństwie w dziejach i współczesności oraz ich wkładu w dziedzictwo kulturowe Polski, Europy i świata.
  4. Monitorowanie praktyki społecznej, gospodarczej i politycznej w aspekcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
  5. Uwrażliwianie opinii publicznej na mentalne, behawioralne, językowe i symboliczne wymiary stereotypów płci.
  6. Integrowanie środowiska organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich, oświatowych i młodzieżowych wokół problematyki równości kobiet i mężczyzn.
  7. Uwrażliwienie w szczególności reprezentantów jednostek samorządowych i rządowych oraz wymiaru sprawiedliwości na problematykę równości kobiet i mężczyzn.
  8. Propagowanie zasady równego traktowania.
  9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uprzedzeniom oraz dyskryminacji ze względu na płeć oraz inne statusy społeczno-kulturowe.
  10. Wspieranie rozwoju społecznego i zawodowego kobiet oraz grup marginalizowanych.
  11. Zwiększanie partycypacji kobiet na forum publicznym.
  12. Inicjowanie i realizowanie aktywności edukacyjnych oraz kulturalnych, związanych zwłaszcza z problematyką kobiet.
  13. Kształtowanie postaw partycypacji obywatelskiej oraz działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej.
  14. Przeciwdziałanie przemocy w szczególności względem dzieci i kobiet.

  § 7

  Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

  1) Modelowanie, koordynowanie i realizowanie działań upowszechniających wiedzę z zakresu studiów kobiecych.
  2) Organizowanie konferencji, spotkań, seminariów, debat, warsztatów, szkoleń oraz innych form aktywizujących, w szczególności z zakresu tematyki kobiecej.
  3) Prowadzenie działalności badawczo-naukowej z obszaru wykluczenia społecznego, problematyki przemocy, udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet w społeczeństwie w dziejach i współczesności, wkładu kobiet w dziedzictwo kulturowe Polski, Europy i świata.
  4) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucji publikacji z obszaru studiów kobiecych oraz problematyki pokrewnej.
  5) Wykorzystywanie mediów masowych, w tym mediów elektronicznych do propagowania wiedzy o równości kobiet i mężczyzn oraz problematyce pokrewnej.
  6) Organizowanie imprez kulturalnych.
  7) Budowanie sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi, oświatowymi i młodzieżowymi wokół problematyki kobiecej.
  8) Organizowanie i prowadzenie doradztwa sprofilowanego.
  9) Podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

  ...