Instytut Studiów Kobiecych

Spotkanie warsztatowe OBHK
Białystok, 29 lutego – 1 marca 2024r.

Czytaj więcej

Informacje ogólne

Instytut Studiów Kobiecych pozostaje organizacją, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inicjatywy Instytutu kierowane są do społeczności uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej zwłaszcza szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, zarówno w dziejach jak i współczesności.

Władze stowarzyszenia oraz członkowie organizacji związani są ze środowiskiem naukowym, głównie akademickim, także edukacyjnym oraz samorządowym. W szeregach założycieli organizacji znaleźli się pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku (zwłaszcza Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz doktoranci Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Prawa). Stowarzyszenie w swojej dotychczasowej historii nie było organizacją masową. Ponad połowa obecnego składu organizacji związana jest formalnymi więzami z Instytutem Studiów Kobiecych od 2011 r., od początku funkcjonowania organizacji.

Zarząd

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Prezes Zarządu

Kierownik Katedry Historii Kultury i Pracowni Historii Kobiet na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje na Wydziałe Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB, pełni również funkcję Podlaskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. Doktorat uzyskała w 2001 r., habilitację w 2009 r. Od 2009 r. profesor uczelni, tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskała w 2019 r. Profesor wizytujący w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2014 r.). Członek Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie historii kobiet i dziejów regionu. Opublikowała ponad 140 prac naukowych, w tym cztery książki naukowe, kilka prac monograficznych pod redakcją, artykuły w języku polskim i angielskim, m.in. w "Dziejach Najnowszych", "Przeglądzie Humanistycznym", "Acta Poloniae Historica", "Women's History Review". Wygłaszała wykłady w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Litwie, w Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Finlandii. Realizuje projekty naukowe i upowszechniające oraz popularyzujące naukę (m.in. ze środków NCN, MNiSW, MKiDN).

Dr Anna Snarska - Członek Zarządu

Członek ISK od 2011 r., w zarządzie od 2016 r. Absolwentka biologii środowiskowej filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii (2000 r.). Wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białymstoku. Weryfikator Zespołu sprawdzającego arkusze maturalne z biologii, ściśle współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży. Realizator i ewaluator wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony dydaktyk i wychowawca.

Cele statutowe

...
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6

Cele stowarzyszenia:

 1. Propagowanie wiedzy z zakresu studiów kobiecych i problematyki pokrewnej w środowisku naukowym, oświatowym, edukacyjnym, kultury, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza z obszarów problematyki kobiecej.
 3. Prowadzenie, upowszechnianie i popularyzacja badań naukowych dotyczących historii kobiet, w tym udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet w społeczeństwie w dziejach i współczesności oraz ich wkładu w dziedzictwo kulturowe Polski, Europy i świata.
 4. Realizacja projektów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w szczególności o tematyce kobiecej oraz upowszechnianie ich wyników w kraju i za granicą.
 5. Realizacja i koordynowanie projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących pamięć o dziejach kobiet w kraju i za granicą.
 6. Prowadzenie badań naukowych i ich upowszechnianie z zakresu dziejów Białegostoku i regionu.
 7. Prowadzenie badań i ich upowszechnianie z zakresu polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w kraju i za granicą.
 8. Promocja i upowszechnianie nauki, edukacji i kultury polskiej w Białymstoku, regionie, kraju i za granicą.
 9. Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.
 10. Realizacja projektów z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, także w celu wzmocnienia ich udziału w procesie realizacji polityk publicznych.
 11. Prowadzenie innej działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, tradycji, prawa, rodziny, ekonomii społecznej i bezpieczeństwa.
 12. Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki oraz edukacji, w tym mobilności w celu kształcenia młodzieży i dorosłych, na rzecz innowacji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz upowszechniania wolontariatu i dobroczynności.
 13. Wspieranie rozwoju kadr naukowych, umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki w kraju i za granicą.
 14. Prowadzenie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki, edukacji i kultury a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
 15. Pobudzanie innowacyjności oraz tworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką.
 16. Inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych prowadzonych przez kobiety w różnych dyscyplinach nauki oraz popularyzacja i promocja wkładu kobiet w rozwój nauki, kultury, edukacji, oświaty.
 17. Wspieranie, realizacja i koordynowanie projektów dotyczących promocji partycypacji kobiet w sferze publicznej.
§ 7

Realizacja celów stowarzyszenia:

 1. Projektowanie, koordynowanie i realizowanie działań upowszechniających wiedzę z zakresu tematyki kobiecej.
 2. Udział w konferencjach, seminariach, debatach, wykładach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych oraz edukacyjnych, w tym doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe, dotyczących obszarów wskazanych w celach stowarzyszenia oraz organizacja i koordynacja wymienionych inicjatyw.
 3. Prowadzenie, koordynowanie i upowszechnianie działalności naukowo-badawczej określonej w obszarach wymienionych w celach stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucji publikacji, zwłaszcza naukowych i popularno-naukowych z obszaru tematyki kobiecej.
 5. Organizowanie i udostępnianie archiwów, bibliotek związanych z obszarami określonymi w celach stowarzyszenia.
 6. Powoływanie i organizacja laboratoriów, centrów naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz rozwojowych związanych z obszarami określonymi w celach stowarzyszenia.
 7. Komercjalizacja badań naukowych.
 8. Współpraca z mediami, środowiskami naukowymi, edukacji, kultury w zakresie upowszechniania i popularyzacji zadań określonych w celach stowarzyszenia.
 9. Współpraca, w tym realizacja wspólnych projektów z instytucjami naukowymi, oświatowymi, edukacyjnymi, kultury, gospodarki, biznesu, samorządowymi, organami państwowymi w zakresie zadań stowarzyszenia.
 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i doradztwa sprofilowanego.
 11. Opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących obszarów ujętych w celach stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
...

Konferencje krajowe

2019 r.

IV konferencja naukowa z cyklu „Polityka i politycy w prasie” pod tytułem „Kobiety i wybory parlamentarne” organizowana przez Instytut Studiów Kobiecych w dniach 14 – 16 czerwca 2019 r. była wynikiem projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DUN).

Instytut Studiów Kobiecych był po raz kolejny, we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku zorganizował debatę, w której udział wzięło ponad 50 uczestników, w tym prelegenci z 10 ośrodków naukowych w kraju. Patronatem naukowym i honorowym konferencję objął Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Prof. dr hab. Rober Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy o prawach wyborczych kobiet pt. „Podwójnie wolne”.


2018 r.

Konferencja Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk współorganizowana przez Instytut Studiów Kobiecych pt. "Strategie małżeńskie pań i panów na przestrzeni wieków”, 26-28 października 2018 r., Białystok-Tykocin-Knyszyn

Instytut Studiów Kobiecych był po raz drugi współorganizatorem prestiżowej konferencji naukowej KHK PAN. Udział w konferencji zgłosili specjaliści z zakresu badań nad historią kobiet, w tym historycy, literaturoznawcy, socjolodzy, m.in. z UW, UJ, UMK, UMCS, UŁ, UWr, USz, UwB. Patronatem naukowym konferencję objął Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Prof. dr hab. Rober Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Trzeci dzień obrad zakończył się wizytą studyjną w Tykocinie i Knyszynie „szlakiem zabytków Podlasia”, zorganizowaną przez Podlaski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.


2017 r.

II ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prasa organizacji politycznych" z cyklu ”Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, 29-30 czerwiec, Białystok-Supraśl

Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB zorganizowali II ogólnopolską konferencję naukową pt. ”Prasa organizacji politycznych” z cyklu ”Polityka i politycy w parsie XX i XXI w.”. Udział w konferencji zgłosili specjaliści z zakresu historii prasy, w tym również prasoznawcy i politolodzy, m.in. z UW, UJ, UMK, UMCS, UŁ, UwB. Patronatem naukowym konferencję objął Prof. dr hab. Rober Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, patonatem honorowym - Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski oraz Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku.


2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku",16-17 czerwiec, Białystok

Celem konferencji pt. "Polityka i politycy w parsie XX i XXI w." było podjęcie dyskusji naukowej na temat form oraz ewolucji obecności polityki i polityków na łamach prasy oraz roli i znaczenia prasy oraz dziennikarzy prasowych w kreowaniu polityki. Efektem debaty jest monografia naukowa pt. "Polityka i politycy w prasie XX i XXI w.", pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Wydawnictwo HUMANICA, Białystok 2016, na którą złożyły się opracowania 28 badaczy z różnych ośrodków naukowych z Polski.


2015 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku)", 22-24 maja, Białystok

Konferencja ogólnopolska to prestiżowe wydarzenie naukowe Komisji Historii Kobiet PAN współorganizowane przez Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych UwB i Instytut Studiów Kobiecych. Efektem konferencji jest kolejny tom KHK KNH PAN, opublikowany przy współudziale WHS UwB i Instytutu pt. "Drogi Kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII – XXI wieku)", pod red. Teresy Kulak i Małgorzaty Dajnowicz, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.


IV spotkanie naukowe z cyklu ”Kobiety w życiu publicznym”, konferencja naukowa pt. "Kobiety – polityka – prawo – dyskurs publiczny", 15-16 października, Białystok-Augustów

Instytut Studiów Kobiecych wraz z Zakładem Ruchów Społecznych i Politycznych UwB i Książnicą Podlaską zorganizował kolejną debatę z cyklu „Kobiety w życiu publicznym". Podczas spotkania dyskutowano o miejscu kobiet w polityce, problematyce eksponowanej w dyskursie medialnym oraz wpływie prawa na możliwości udziału kobiet w życiu publicznym. Teksty z debaty ukazały się w "Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych" nr 1 (1) 2016.

Seminaria i sympozja

2014 r.

III spotkanie naukowe z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" pt. "Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej. Polska na tle krajów zachodnich", 4 lipca, Białystok

Sympozjum naukowe pt. ”Kobiety i ich wizerunek w sferze publicznej. Polska na tle krajów zachodnich’’ zorganizowane zostało przez Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych UwB. Podczas debaty została dyskusja na temat wizerunków kobiet ze sfery publicznej występujących w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem prasy. Opracowania naukowe będące efektem sympozjum opublikowano w "Studiach Podlaskich" 2014, t. 22.


2013 r.

II seminarium z cyklu "Kobiety w życiu publicznym" pt. "Kobiety w mediach. Dziennikarki, publicystki, twórczynie przekazów medialnych", 13 marca, Białystok

Spotkanie naukowe zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Kobiecych oraz Zakład Współczesnych Doktryn Politycznych UwB. W trakcie debaty i podczas dyskusji, po wygłoszeniu referatów, prelegentki, przedstawicielki środowiska naukowego i dziennikarki zaprezentowały słuchaczom wybrane zagadnienia dotyczące obecności i roli kobiet w mediach.


W mediach

Film pt.: Instytut Studiów Kobiecych


Film pt.: Ośrodek Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych


Film pt.: Polki. Kobiety kultury w tożsamości społecznej


Film pt.: Polki. Patriotki. Obywatelki (I)


Film z serii CO JA TU ROBIĘ? Filmowa baza ekspertów Uniwersytetu w Białymstoku,
pt.: Ekspert UwB - prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz


TVP - cykl filmów edukacyjnych OBHK 2019


English

The Institute of Women’s Studies was set-up in 2011 by a group of scientists of the Faculty of History and Sociology at the University of Bialystok in Poland including Prof. Małgorzata Dajnowicz, the Chair of the Board, who specializes in world-class research in the fields of women’s studies, Dr Marcin Siedlecki, an anthropologist and political scientists who is interested in women’s participation in political life, Dr Anna Snarska, the head teacher at a secondary school, whose main field of research and activity is youth education.

Currently, the members of the institute are mainly representing the scientific and academic staff. Their research interests and social activities determined the course of action for the institute. The aim of our organization is conducting and popularizing world-class research and educational activities in the areas of women’s history and the cultural heritage of women in Poland, Europe and the World.

The Institute has made considerable contributions to promoting women’s issues, both in theoretical and practical terms, thus developing cooperation with scientific communities in Poland and abroad, as well as with the local government, numerous non-governmental organisations and institutions dealing with women’s studies.

Over the last few years we have organized five conferences (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) under the title "Women in Public Life". In 2015 our Institute, the Commission on Women’s History of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of History and Sociology at the University of Bialystok hosted a conference "Entering Politics. Women’s Ways (18th - to 21st century)". We are also fully committed to promoting dialogue and debate in society about the role of women in the world. To achieve this we regularly organise conferences and seminars on the history and culture of women. We have carried out a series of projects on "women of culture in the Podlaskie region" and participated in a few international activities. Our "Scientific Journal of the Institute of Women's Studies" and other scientific publications provide a platform for intellectual and activist research, dialogue and strategy https://studiakobiece.pl/

The Institute of Women’s Studies is a university-based research centre focused on popularizing the work of our scientists either independently or in cooperation with the Department of Social and Political Movements at the University of Bialystok run by Prof. Małgorzata Dajnowicz. The Institute is situated within the premises of the Faculty of History and Sociology at the University of Bialystok.

Kontakt

Adres

Instytut Studiów Kobiecych
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

Kreacja i rozbudowa strony wizualnej i graficznej Instytutu Studiów Kobiecych finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2019 – 2021