INFORMACJE OGÓLNE

Instytut Studiów Kobiecych pozostaje organizacją, która współpracując przede wszystkim ze środowiskiem naukowym z kraju i zagranicy skutecznie podejmuje i upowszechnia badania naukowe nad tematyką kobiecą oraz realizuje projekty naukowe, edukacyjne oraz kulturalne o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Inicjatywy Instytutu kierowane są do społeczności uniwersyteckiej oraz pozaakademickiej, zainteresowanej zwłaszcza szeroko rozumianą problematyką miejsca kobiet w społeczeństwie, zarówno w dziejach jak i współczesności.

Władze stowarzyszenia oraz członkowie organizacji związani są ze środowiskiem naukowym, głównie akademickim, także edukacyjnym oraz samorządowym. W szeregach założycieli organizacji znaleźli się pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku (zwłaszcza Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB), Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz doktoranci Uniwersytetu w Białymstoku (Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Wydziału Prawa). Stowarzyszenie w swojej dotychczasowej historii nie było organizacją masową. Ponad połowa obecnego składu organizacji związana jest formalnymi więzami z Instytutem Studiów Kobiecych od 2011 r., od początku funkcjonowania organizacji.