CELE STATUTOWE

...

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6

Cele stowarzyszenia:

 1. Propagowanie wiedzy z zakresu studiów kobiecych i problematyki pokrewnej w środowisku naukowym, oświatowym, edukacyjnym, kultury, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza z obszarów problematyki kobiecej.
 3. Prowadzenie, upowszechnianie i popularyzacja badań naukowych dotyczących historii kobiet, w tym udziału kobiet w życiu publicznym, miejsca kobiet w społeczeństwie w dziejach i współczesności oraz ich wkładu w dziedzictwo kulturowe Polski, Europy i świata.
 4. Realizacja projektów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych w szczególności o tematyce kobiecej oraz upowszechnianie ich wyników w kraju i za granicą.
 5. Realizacja i koordynowanie projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych upowszechniających i popularyzujących pamięć o dziejach kobiet w kraju i za granicą.
 6. Prowadzenie badań naukowych i ich upowszechnianie z zakresu dziejów Białegostoku i regionu.
 7. Prowadzenie badań i ich upowszechnianie z zakresu polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w kraju i za granicą.
 8. Promocja i upowszechnianie nauki, edukacji i kultury polskiej w Białymstoku, regionie, kraju i za granicą.
 9. Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.
 10. Realizacja projektów z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, także w celu wzmocnienia ich udziału w procesie realizacji polityk publicznych.
 11. Prowadzenie innej działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, tradycji, prawa, rodziny, ekonomii społecznej i bezpieczeństwa.
 12. Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki oraz edukacji, w tym mobilności w celu kształcenia młodzieży i dorosłych, na rzecz innowacji, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz upowszechniania wolontariatu i dobroczynności.
 13. Wspieranie rozwoju kadr naukowych, umiędzynarodowienia polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki w kraju i za granicą.
 14. Prowadzenie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki, edukacji i kultury a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.
 15. Pobudzanie innowacyjności oraz tworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką.
 16. Inicjowanie i upowszechnianie badań naukowych prowadzonych przez kobiety w różnych dyscyplinach nauki oraz popularyzacja i promocja wkładu kobiet w rozwój nauki, kultury, edukacji, oświaty.
 17. Wspieranie, realizacja i koordynowanie projektów dotyczących promocji partycypacji kobiet w sferze publicznej.

§ 7

Realizacja celów stowarzyszenia:

 1. Projektowanie, koordynowanie i realizowanie działań upowszechniających wiedzę z zakresu tematyki kobiecej.
 2. Udział w konferencjach, seminariach, debatach, wykładach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych oraz edukacyjnych, w tym doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe, dotyczących obszarów wskazanych w celach stowarzyszenia oraz organizacja i koordynacja wymienionych inicjatyw.
 3. Prowadzenie, koordynowanie i upowszechnianie działalności naukowo-badawczej określonej w obszarach wymienionych w celach stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz dystrybucji publikacji, zwłaszcza naukowych i popularno-naukowych z obszaru tematyki kobiecej.
 5. Organizowanie i udostępnianie archiwów, bibliotek związanych z obszarami określonymi w celach stowarzyszenia.
 6. Powoływanie i organizacja laboratoriów, centrów naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz rozwojowych związanych z obszarami określonymi w celach stowarzyszenia.
 7. Komercjalizacja badań naukowych.
 8. Współpraca z mediami, środowiskami naukowymi, edukacji, kultury w zakresie upowszechniania i popularyzacji zadań określonych w celach stowarzyszenia.
 9. Współpraca, w tym realizacja wspólnych projektów z instytucjami naukowymi, oświatowymi, edukacyjnymi, kultury, gospodarki, biznesu, samorządowymi, organami państwowymi w zakresie zadań stowarzyszenia.
 10. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i doradztwa sprofilowanego.
 11. Opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących obszarów ujętych w celach stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

...