ZESPÓŁ

Małgorzata Dajnowicz - Prezes Zarządu

Dr hab. prof. UwB, kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych, profesor pracujący w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Doktorat uzyskała w 2001 r., habilitację w 2009 r. Profesor wizytujący w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2014 r.). Członek Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie historii kobiet i polityki. Opublikowała ponad 120 prac naukowych, w tym cztery książki naukowe, kilka prac monograficznych pod redakcją, artykuły w języku polskim i angielskim, m.in. w "Dziejach Najnowszych", "Przeglądzie Humanistycznym", "Acta Poloniae Historica", "Women's History Review". Wygłaszała wykłady w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na Litwie, w Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii, Finlandii. Realizuje projekty naukowe i upowszechniające oraz popularyzujące naukę (m.in. ze środków NCN, MNiSW, MKiDN).

Marcin Siedlecki - Członek Zarządu

Politolog i socjolog, doktorat (2013 r.) na temat "Podziały socjopolityczne w województwie podlaskim" (promotor dr hab. Jerzy Bartkowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Laureat I nagrody Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy (2014 r.) na najlepsze rozprawy doktorskie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego i zagadnieniom decentralizacji – laureat XI edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”. Doświadczenie dydaktyczne w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (od 2004 r.) oraz Państwowej Wyższej Szkole informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (od 2016 r.). Realizator i współrealizator projektów badawczych na rzecz administracji publicznej (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku), organizacji pozarządowych (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe). Doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynator projektów szkoleniowo-informacyjnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Redaktor publikacji klastrowych. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie (2016).

Anna Snarska - Członek Zarządu

Członek ISK od 2011 r., w zarządzie od 2016 r. Absolwentka biologii środowiskowej filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii (2000 r.). Wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białymstoku. Weryfikator Zespołu sprawdzającego arkusze maturalne z biologii, ściśle współpracujący z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży. Realizator i ewaluator wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony dydaktyk i wychowawca.